Administrācijas kontakti

Direktors


Edijs Pētersons

64232302

27873444

edijs.petersons@valmiera.edu.lv

Direktora vietniece izglītības jomā


Agija Veinberga

64232192

28684739

agija.veinberga@valmiera.edu.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 

Pēteris Dūnis

64232455

26623993

peteris.dunis@valmiera.edu.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Simona Šmidte

25663933

simona.smidte@valmiera.edu.lv

Kultūras pasākumu organizatore

Evita Ramata - Krūkle

28638257

evita.ramata-krukle@valmiera.edu.lv

Lietvedības sekretāre

Ina Dreika

29287150

vinda@valmiera.edu.lv

Valmieras novada pašvaldības Datu aizsardzības speciālists

Rekvizīti:

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda"

Reģ. Nr. 90000043403

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Faktiskā adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5