Projekti

Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Izgaismot glut(ēnu)"


Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Saredzi!"

Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekts (10.01.2022.- 09.11.2022.)


Par projektu:

Galvenais projekta mērķis bija stereotipu laušana par mazākumtautību jauniešiem un citiem jauniešiem, kuri ikdienā jūtas nepieņemti, realizējot šo jauniešu iekļaušanu sabiedrībā. Tika plānots, ka jaunieši tiks izglītoti par digitālajām prasmēm, sadarbību komandā un uzticību vienam ar otru. Projekta rezultātā tika organizētas vairākas neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem, lai sasniegtu projekta mērķi.

Erasmus+ project "Diversity & Inclusion:Building Strengths Together"

Erasmus + projekts "Iekļaušana un dažādība: Veidojam stiprās puses kopā"

Erasmus+ Stratēģiskās partnerība izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (01.09.2020.-31.10.2022.)

Projekta rezultāti:

Neformālās izglītības metožu rīks, kuru iespējams lejupielādēt PDF formātā ---->

DAŽĀDĪBA &IEKĻAUŠANA: KOPĪGA PRASMJU STIPRINĀŠANA


Projekta tēma: Sociālā iekļaušana

Horizontālās prioritātes:

Veicināt kvalitāti un inovācijas darbā ar jaunatni, un veicināt tās atpazīstamību; Atbalstīt jaunatnes darbiniekus un pedagogus.

Projekta mērķis:

  1. Stiprināt jaunatnes darbinieku spējas strādāt ar jauniešiem, it īpaši tiem, kam ir ierobežotas iespējas.

  2. Nodrošināt to, ka visiem jauniešiem ir vienādas iespējas iesaistīties gan formālajā, gan neformālajā mācību vidē, šādā veidā veicinot jauniešu iekļaušanu sabiedrībā.

  3. Sniegt vairāk iespējas, resursus un programmas, kas veicina jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un dialogu, un novērst diskrimināciju un segregāciju.

Projekta uzdevumi:

  1. Attīstīt jaunatnes darbinieku kompetences.

  2. Veicināt pieredzes apmaiņu, iesaistītajām organizācijām daloties ar dažādām neformālās izglītības metodēm un rīkiem.

  3. Iegūt jaunas metodes kā strādāt ar jauniešiem, it īpaši tiem, kam ir ierobežotas iespējas. Projekts fokusēts uz metodēm, kas jauniešiem palīdzētu atrast savas stiprās puses un efektīvi pielietot tās, lai sasniegtu savus mērķus.

  4. Apkopot veiksmīgākās metodes viegli lietojamā bukletā un dalīties ar projekta rezultātiem.


Erasmus+ project "Family learning"

Erasmus+ projekts "Mācies kopā ar ģimeni"

Erasmus + Programma KA204 Stratēģiskās partnerība pieaugušo izglītības jomā

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātātā radušies secinājumi un rekomendācijas publisku meistarklašu organizēšanai, kuri apvienoti vietnē padlet ------->

Projekta mērķis:

Sociālās vides attīstība, kas paplašina radošo aktivitāšu iespējas ģimenēm ar bērniem.

Projekta prioritātes:

Primārā prioritāte- Pieaugušo izglītība: pedagogu un cita personāla, kas atbalsta pieaugušos izglītojamos, kompetenču paplašināšana un attīstīšana.

Horizontālā prioritāte: Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība

Sekundārā prioritāte - Pieaugušo izglītība: izstrādāt mehānismus, lai uzraudzītu pieaugušo izglītības politikas efektivitāti vai izsekotu pieaugušo izglītojamo progresam.

Ieguvumi no projekta:

- Jauna metodiskā pieredze, organizējot izglītojošas aktivitātes dažāda vecuma mērķauditorijai

- Jaunas zināšanas un metodes, kuras iegūtas no partneriem

- Praktiskā pieredze aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā ģimenēm ar bērniem

- Iegūtas tarpatutiskas partnerības un iespēja tās izmantot savai attīstībaiIeteikumi radošo darbnīcu organizēšanai: