Administrācija

Direktore
Sanita Loze
Direktores vietniece izglītības jomā
Agija Veinberga
Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
Pēteris Dūnis
Jaunatnes lietu speciāliste
Simona Šmidte
Kultūras pasākumu organizatore
Annija Skudra
Lietvedības sekretāre
Ina Dreika
Rekvizīti

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda"
Reģ. Nr. 90000043403
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Faktiskā adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5