Valmieras Jauniešu dome

Vai Tu esi kaut ko dzirdējis par MUMS?

Neesi?!

Es Tev varu pastāstīt sīkāk.

Valmieras Jauniešu dome ir interesents subjekts… Ne būt ne mīksts un pūkains… Sarežģīts, neregulējams mehānisms… Nepakļaujas gravitācijai un citiem dabas likumiem… Sastāv no nezināmas izcelsmes materiāla… Var būt un, iespējams, ir kaitīgs veselībai… Ideālā darbības kārtībā… Dara ko grib, kā grib un kad grib… Nav pievienota lietošanas pamācība..!

Ja Tu visu šo vēlies aplūkot un izbaudīt klātienē, nāc pie mums Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2.

Darbojoties VJD Tev būs iespēja:
-īstenot un realizēt savas idejas
-piedalīties Valmieras pilsētas attīstībā, jaunatnes politikas veidošanā
-plānot, organizēt un vadīt pasākumus
-piedalīties dažādos projektos, apmācībās un semināros
-satikt foršus domubiedrus un daudz ko citu

Jaunieši zina, kā likt Valmierai plaukt un zelt! - Tāpēc piesakies!

Koordinatore

Mūs var atrast:
facebook.com: https://www.facebook.com/valmierasjauniesudome/
twitter.com: https://twitter.com/valmierasjd
instagram.com: valmierasjauniesudome

 

Brīvprātīgais darbs
BD

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Par brīvprātīgā darbu tā veicēji nesaņem finansiālu atbalstu, tomēr neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociālajiem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgā darbs ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
 • redzēt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot savas idejas;
 • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
 • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Brīvprātīgā darba pamatprincipi:

 • brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
 • brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 • brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 • brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un iesaistīties sabiedriskā norisē;
 • brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēsiskās, vides un sociālās vajadzības;
 • brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
 • brīvprātīgias darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 • brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
 • brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Brīvprātīgo darbu var organizēt:

 • biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības;
 • valsts un pašvaldību iestādes;
 • politiskās partijas un to apvienības.

Brīvprātīgo darbu var veikt fiziska persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu.

Personas, kuras ir vecumā no 13 līdz 16 gadiem, lai veiktu brīvprātīgo darbu, ir jāsaņem rakstveida piekrišana no likumiskā pārstāvja.

 

2018.gadā ikvienam ir iespēja Latvijai dāvināt 100 brīvprātīgā darba stundas. Plašāka informācija par projektu "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai" atrodama: http://100stundas.redcross.lv/

 

Projekti

Projekts “Atbalsti jaunieti!” veiksmīgi īstenots

Atklātajā Izglītības un zinātnes ministrijas politikas valsts programmas 2017.gadam projektu konkursā aprīlī tika apstiprināts Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” projekta iesniegums “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes plānošanas dokumentiem”. Projekts ilga no aprīļa un šobrīd - oktobrī –tas noslēdzas.

Projekta mērķis ir sekmēt profesionālo kompetenci Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, lai veicinātu darba ar jaunatni uzlabošanu. Projekta aktivitāšu rezultātā tika izstrādāti četri mērķi un rīcības virzieni dokumentam “Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programma 2018. – 2020.gadam”. 

Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, notika dažādas aktivitātes, proti, pieredzes apmaiņas brauciens uz Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, kā arī, piesaistot kompetentus lektorus, notika apmācības par jauniešu motivēšanu, uzņēmējdarbības veicināšanu, jaunu piedāvājuma radīšanu.

Apmācību dalībnieki atzina, ka šis projekts devis iedvesmu, jaunas zināšanas un kontaktus turpmākai sadarbībai, lai uzlabotu darbu ar jaunatni Valmierā. Tas viss ir kā sākuma impulss, lai iesaistītos gan jaunatnes politikas plānošanā, gan novērtētu to, cik nozīmīga ir jaunatnes joma.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Apmācību gaitā tiks izstrādāts plānošanas dokuments darbam ar jaunatni "Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programma 2018.-2020.gadam".

logo

logo

 

 

 

 

 

Pilnveido darbu ar jaunatni, lai Valmiera ir vieta, kur jauniešiem labi dzīvot

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), īstenojot starptautiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, laika posmā no 2016. līdz 2019. gada beigām sniegs atbalstu 21 Latvijas pašvaldībai, ik gadu projektā iesaistot septiņas, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā.

 Valmieras pilsētas pašvaldība 9. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā pasākumā “Darbs ar jaunatni manā pašvaldībā. Iespējas un ietekme” dalījās pieredzē par projekta laikā iegūto, akcentējot, kas bija darīts jau pirms tam un kas norisinās pašvaldībā pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnveidotos un turpinātu attīstīties.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā vidē. 2017. gadā projektā iesaistīto pašvaldību speciālisti piedalījās apmācībās par vīzijas un mērķu noformulēšanu darba ar jaunatni īstenošanai savā pašvaldībā, devās uz vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm, kā arī apmeklēja Eiropas līmeņa konferenci Slovēnijā.

Kopumā 2017. gadā starptautiskajā projektā iesaistījās šādas septiņas Latvijas pašvaldības: Dundagas novada, Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Brocēnu novada, Saulkrastu novada, Auces novada un Kocēnu novada pašvaldības. Pašvaldības projektā iesaistījās konkursa kārtībā. Kopumā JSPA saņēma 42 pašvaldību pieteikumus. Ņemot vērā lielo interesi par projektu, JSPA papildus projekta aktivitātēm īstenoja konferenci pašvaldību pārstāvjiem, kuras mērķis bija stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stāstot par dažādiem atbalsta mehānismiem darbā ar jaunatni, tostarp, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām.

“Iesaistījāmies JSPA projektā, jo vēlējāmies pilnveidot darba ar jaunatni kvalitāti pilsētā, kā vīziju definējot “Valmiera – vieta, kur jauniešiem labi dzīvot!”. Tā ietvaros mēs izvērtējām esošo jaunatnes politikas situāciju pilsētā un uzsākām darbu pie jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes. Projekts deva iespēju gūt starptautisku pieredzi Slovēnijā un Igaunijā. Valmieras pilsētas pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītās puses pilnveidoja savu profesionālo kompetenci apmācību ciklā "Atbalsti jaunieti!". Dažādas projekta aktivitātes jauniešiem deva iespēju pilnveidot savu uzņēmējspēju. Visas aktivitātes projekta ietvaros palīdzēja organizēt JSPA mentors, kas nodrošināja mūsu personīgo profesionālo izaugsmi. Projekts deva impulsu Valmierā izveidot Jauniešu māju, kas dod lielisku iespēju jauniešiem īstenot savas iniciatīvas,” atklāj Sanita Loze, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktore.

“Esam gandarīti par pirmajā projekta gadā sasniegto. Pirmais lielais solis pretī starptautisku projektu īstenošanai pašvaldībās ir veikts. Turklāt ļoti būtiski, ka pašvaldībām šī projekta ietvaros izdevās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un citus JSPA administrētos projektus saskatīt kā instrumentus, kas noder ilgtermiņa mērķtiecīgam darbam ar jaunatni pašvaldībās. Četras no septiņām projektā iesaistītajām pašvaldībām gada otrajā pusē,  iesniedza projekta pieteikumus IZM Jaunatnes politikas valsts programmā. Visi projekti atbilda prasībām un tika apstiprināti. Gaidīsim arī nākamos projektu pieteikumus! Iespējams jau nākamais “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu konkurss, kas noslēgsies 26. aprīlī, kādai no pašvaldībām būs izšķirošs, aizsākot starptautisku projektu attīstību savā novadā vai pilsētā,” atzinīgi vērtē Daina Sproģe, JSPA direktore.

Šogad, turpinot pagājušajā gadā uzsākto starptautiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, iesaistot tajās nākamās septiņas Latvijas pašvaldības, kas arī tika izvēlētas konkursa kārtībā. Šogad projektā piedalās Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Projekta laikā norisināsies dažādas aktivitātes, tostarp starptautiskas apmācības 4 moduļu ietvaros (jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām; sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā; darba plānu un lokālu iniciatīvas projektu īstenošana; projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā).

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, bet iespējas iesaistīties projektā ir ierobežotas, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – 9. maijs.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZLKkhImgOKI&feature=share

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                                                         
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                                                             
Tālr.: 67356247, e-pasts: [email protected]

jspa

Jauniešu organizācijas
jov

Valmieras jauniešu organizāciju / apvienību apraksts un kontaktinformācija:

Valmieras Jauniešu dome
Te ikviens var īstenot savas idejas, organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem (tiek apgūts viss process no idejas radīšanas līdz īstenošanai); iegūt jaunus draugus un kontaktus; piedalīties un īstenot pašam vietēja un starptautiska mēroga projektus; atrast domubiedrus un kopā realizēt idejas; labi un reizē lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

 

Fonds "Iespēju Tilts" 
Fonds veic efektīvus un atbilstošus pasākumus un veicinātu sociālās labklājības celšanu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. Attīstošas apmācības un nodarbības Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām kā pērļošana, ādas suvenīru gatavošanu, tamborēšanas prasmju apguve, adīšanas prasmes, mašīnadīšanas prasmju apguve, aušanu uz dažādām stellēm, floristika un zīda apgleznošana.

Kontaktinformācija:

Zita Gustavsone

+371 29904159

[email protected]

Garā iela 10

 

Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība
Organizācija iesaista bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veido vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu, kā arī aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dod iespēju gūt personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku. Skautu un Gaidu mērķis ir attīstīt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Valmierā šajā organizācijā iesaistījušies ap 50 jaunieši.

Kontaktinformācija:

Uldis Jansons

+371 29286619

[email protected]

Viesturu alejas iela 3

www.skauti.edu.lv

 

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulīte"
Organizācijas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem.

Kontaktinformācija:

Zita Gustavsone

+371 29904159

[email protected]

Garā iela 10

Valmieras 216.Jaunsardzes vienība
Organizācijas mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. Sekmīgi izejot Jaunsardzes apmācības, jaunieši gūst priekšrocības, iestājoties nacionālajos bruņotajos spēkos un to struktūrvienībās.

Kontaktinformācija:

Ojārs Ābols

+371 26596445

[email protected]

L.Paegles iela 40

www.jaunsardze.gov.lv

 

Valmieras novada fonds "Jauniešu ideju laboratorija"
VNF Jauniešu ideju laboratorijas mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un labdarību. VNF JILa galvenās rīkotās aktivitātes ir (1) projektu konkurss, kas dod iespēju jauniešiem īstenot savas idejas Valmierā un Valmieras tuvākajā apkaimē; (2) radošais braucamrīku konkurss „Velo Fashion Show” un krāšņā parāde Valmieras pilsētas svētkos; (3) Ziemassvētku labdarības akcija, kad sarūpējam dāvanu paciņas kopā ar vietējiem uzņēmējiem, lai pēc tam pačilotu kopā ar vecajiem ļaudīm; (4) dažādi tematiskie vakari, piemēram, Galda spēļu vakari; (5) aktivitātes, iesaistoties Valmieras novada fonda akcijās. Piemēram, Skolas lietu labdarības tirdziņš, “Pirmklasnieka maratons” u.c. jestras izdarības.

Kontaktinformācija:

Artis Krists Mednis

+371 25634051

[email protected]

Garā iela 10

www.vnf.lv

 

Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība
ViA studentu apvienība ViASA jeb Studentu valde plāno un rīko dažādas sporta un kultūras dzīves aktivitātes studentiem; pārstāv studentu viedokli ViA lēmējinstitūcijās – Senātā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijās u.c., izskatot stipendiju jautājumus, regulāri tiekoties ar augstskolas administrāciju un apspriežot studentu nepieciešamības.

Kontaktinformācija:

Aivis Majors

+371 27147327

[email protected]

[email protected]

Cēsu iela 4

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"
Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Biedrības galvenie darbības virzieni ir kultūrizglītība, starpkultūru dialogs, kultūras mantojums, starpnozaru sadarbība, interešu aizstāvība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, kā arī ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors.

Kontaktinformācija:

Solveiga Boicova

 +371 28395899

[email protected]

[email protected]

Rīgas iela 10

 www.haritas.lv

 

Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs (LEO)
Galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem. LEO jeb Lauvēnu aizsākumi ir meklējami 1957. gadā, un kopš tā laika 130 pasaules valstīs ir vairāk kā 5,500 LEO klubu un 140,000 Lauvēnu. Katrs LEO klubs ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no angļu valodas: LEO- Leadership, Experience, Oppurtunity).

Kontaktinformācija:

Signe Pētersone

+371 26613459

[email protected]

[email protected]

 www.lionsclubs.lv

 

Latvijas Kristīgā studentu brālība
LKSB ir studenti – topošie skolotāji, žurnālisti, mediķi, mācītāji, uzņēmēji, vadītāji, padotie un citi. Studenti – jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara būtiskas izvēles, kas vēlāk ietekmēs gan pašu dzīves, gan ģimenes, gan mūsu valsts nākotni. Ikviens students neatkarīgi no savas pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas uzzināt, ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā; saturīgi un jautri pavadīt laiku; iegūt jaunus draugus; vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti notiek;
ir aicināts piedalīties kādā no LKSB aktivitātēm, kuras augstskolās plāno un īsteno galvenokārt studenti no dažādām kristīgajām konfesijām. LKSB pastāvīgi rīko studentu nometnes, Bībeles studijas un diskusiju grupiņas, lekcijas un dažādus citus pasākumus augstskolās, sadarbojas ar vietējām draudzēm, iesaistās dažādos pasākumos un projektos augstskolās un pilsētās.

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Vīgants

+371 26844251

Kristīne Grīnberga (koordinatore Valmierā)

[email protected]

[email protected]

www.lksb.lv/valmiera/

 

Biedrība "Kristīgās žēlsirdības centrs"
Bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida rokdarbu darināšanu, prāta un galda spēles, dotas pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes. Iesaista bērnus sporta un citu spēļu turnīros, veicina viņu radošumu, izdomu un uzņēmību caur tematiskajiem vakariem.

Kontaktinformācija:

Gaida Pevko

+371 28365703

Stacijas iela 26

 www.kzc.lv

 

Biedrība "Divi Krasti"
Biedrība „Divi Krasti”- vieta,kur satikties Valmieras jauniešiem no abiem Gaujas krastiem un visām septiņām Valmieras daļām. Vieta, kurā uzklausīs, palīdzēs realizēt Tavas vistrakākās idejas, kuras vēlies īstenot Valmierā, lai brīvā laika pavadīšana kļūtu aizraujoša.

Kontaktinformācija:

Linda Riba

+371 20083787

https://www.facebook.com/DiviKrasti/ 

 

VIBJO "Sudraba ZIRG's"

VIBJO (Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizācija) Sudraba ZIRG's ir  aktīva jauniešu domubiedru grupa ar nosaukumu, kas darbojas Valmieras integrētajā bibliotēkā un sadarbībā ar to. Organizē dažādus interesentus pasākumus bibliotēkā un ārpus tās robežām.  Informē sabiedrību par jaunākajām tehnoloģijām bibliotēkā, kā arī aktīvi veido dažādus videoklipus un īsfilmas savam Youtube kanālam "VIBJO TV". Daudzpusīgi darbojas gan dažādu scenāriju rakstīšanā, gan plāno jaunas vēsmas savos videoklipos.

Kontaktinformācija:

E-pasts: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vibjozirgs

Tālrunis: 26989636 (Gustavs)

Instagram: www.instagram.com/vibjo_sudraba_zirgs/