Valmieras Jauniešu dome

Vai Tu esi kaut ko dzirdējis par MUMS?

Neesi?!

Es Tev varu pastāstīt sīkāk.

Valmieras Jauniešu dome ir interesents subjekts… Ne būt ne mīksts un pūkains… Sarežģīts, neregulējams mehānisms… Nepakļaujas gravitācijai un citiem dabas likumiem… Sastāv no nezināmas izcelsmes materiāla… Var būt un, iespējams, ir kaitīgs veselībai… Ideālā darbības kārtībā… Dara ko grib, kā grib un kad grib… Nav pievienota lietošanas pamācība..!

Ja Tu visu šo vēlies aplūkot un izbaudīt klātienē, nāc pie mums Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”, Rīgas ielā 42, JAUNIEŠU TELPĀ.

Darbojoties VJD Tev būs iespēja:
-īstenot un realizēt savas idejas
-piedalīties Valmieras pilsētas attīstībā, jaunatnes politikas veidošanā
-plānot, organizēt un vadīt pasākumus
-piedalīties dažādos projektos, apmācībās un semināros
-satikt foršus domubiedrus un daudz ko citu

Jaunieši zina, kā likt Valmierai plaukt un zelt! - Tāpēc piesakies!

Koordinatore Kristīne, tel.nr. 64232302

Mūs var atrast:
facebook.com: https://www.facebook.com/valmierasjauniesudome/
twitter.com: https://twitter.com/valmierasjd
instagram.com: valmierasjauniesudome

 

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fisiskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Par brīvprātīgā darbu tā veicēji nesaņem finansiālu atbalstu, tomēr neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociālajiem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgā darbs ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
 • redzēt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot savas idejas;
 • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
 • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Brīvprātīgā darba pamatprincipi:

 • brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
 • brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 • brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 • brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un iesaistīties sabiedriskā norisē;
 • brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēsiskās, vides un sociālās vajadzības;
 • brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
 • brīvprātīgias darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 • brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
 • brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Brīvprātīgo darbu var organizēt:

 • biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības;
 • valsts un pašvaldību iestādes;
 • politiskās partijas un to apvienības.

Brīvprātīgo darbu var veikt fiziska persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu.

Personas, kuras ir vecumā no 13 līdz 16 gadiem, lai veiktu brīvprātīgo darbu, ir jāsaņem rakstveida piekrišana no likumiskā pārstāvja.

Lai piedalītos brīvprātīgā darba konkursā “Esi brīvprātīgais Valmierā” Tev ir jābūt vecumā no 13 līdz 25 gadiem un:

 1. jāiepazīstas ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem;
 2. jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz VJC “Vinda”;
 3. jāparaksta līgums (ja to pieprasa kāda no pusēm) un jāsaņem brīvprātīgā darba stundu uzskaites veidlapa
 4. jāveic brīvprātīgais darbs jebkurā valsts un pašvaldības iestādē vai briedrībā un nodibinājumā no 20.janvāra līdz 1.novembrim;
 5. līdz 15.novembrim jāiesniedz VJC “Vinda” brīvprātīgā darba stundu uzskaites veidlapas

 

Par nostrādātām vismaz 60 brīvprātīgā darba stundām saņem APLIECINĀJUMU par veikto darbu!

Jauniešu organizācijas

Valmieras jauniešu organizāciju / apvienību apraksts un kontaktinformācija:

Valmieras Jauniešu dome
Te ikviens var īstenot savas idejas, organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem (tiek apgūts viss process no idejas radīšanas līdz īstenošanai); iegūt jaunus draugus un kontaktus; piedalīties un īstenot pašam vietēja un starptautiska mēroga projektus; atrast domubiedrus un kopā realizēt idejas; labi un reizē lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

Kontaktinformācija:

Kristīne Lāce

+371 64232302

[email protected] 

Rīgas iela 42

 

AIESEC Valmiera
AIESEC ir lielākā starptautiska jauniešu vadīta organizācija, kas darbojas vairāk kā 60 gadus. AIESEC Latvija pārstāvniecība Valmierā izveidota 2007.gada septembrī ar mērķi veicināt jauniešu potenciāla attīstību un iniciatīvu Vidzemes reģionā. Organizācijas galvenais darbības virziens ir apmaiņas programmas realizēšana, nodrošinot prakses iespējas ārzemēs Latvijas studentiem un ārvalstu studentiem Latvijā. Svarīga ir arī sociāla rakstura projektu un konferenču organizēšana un dalība tajās. AIESEC rada vidi, kurā jauniešiem ir iespēja attīstīt savas līderības prasmes un spēju darboties komandā, rezultātā gūstot pieredzi, kas vēlāk palīdzēs veidot veiksmīgu karjeru nākotnē.

Kontaktinformācija:

Evija Caunīte

+371 29452648;

+371 29792428 (ofiss)

 [email protected]

[email protected]

Cēsu iela 4

www.aiesec.lv

 

Fonds "Iespēju Tilts" 
Fonds veic efektīvus un atbilstošus pasākumus un veicinātu sociālās labklājības celšanu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. Attīstošas apmācības un nodarbības Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām kā pērļošana, ādas suvenīru gatavošanu, tamborēšanas prasmju apguve, adīšanas prasmes, mašīnadīšanas prasmju apguve, aušanu uz dažādām stellēm, floristika un zīda apgleznošana.

Kontaktinformācija:

Zita Gustavsone

+371 29904159

[email protected]

Garā iela 10

Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība
Organizācija iesaista bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veido vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu, kā arī aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dod iespēju gūt personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku. Skautu un Gaidu mērķis ir attīstīt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Valmierā šajā organizācijā iesaistījušies ap 50 jaunieši.

Kontaktinformācija:

Uldis Jansons

+371 29826619

[email protected]

Viesturu alejas iela 3

www.skauti.edu.lv

 

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulīte"
Organizācijas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem.

Kontaktinformācija:

Zita Gustavsone

+371 29904159

[email protected]

Garā iela 10

Valmieras 216.Jaunsardzes vienība
Organizācijas mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. Sekmīgi izejot Jaunsardzes apmācības, jaunieši gūst priekšrocības, iestājoties nacionālajos bruņotajos spēkos un to struktūrvienībās.

Kontaktinformācija:

Ojārs Ābols

+371 26596445

[email protected]

L.Paegles iela 40

www.jaunsardze.gov.lv

 

Valmieras novada fonds "Jauniešu ideju laboratorija"
VNF Jauniešu ideju laboratorijas mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un labdarību. VNF JILa galvenās rīkotās aktivitātes ir (1) projektu konkurss, kas dod iespēju jauniešiem īstenot savas idejas Valmierā un Valmieras tuvākajā apkaimē; (2) radošais braucamrīku konkurss „Velo Fashion Show” un krāšņā parāde Valmieras pilsētas svētkos; (3) Ziemassvētku labdarības akcija, kad sarūpējam dāvanu paciņas kopā ar vietējiem uzņēmējiem, lai pēc tam pačilotu kopā ar vecajiem ļaudīm; (4) dažādi tematiskie vakari, piemēram, Galda spēļu vakari; (5) aktivitātes, iesaistoties Valmieras novada fonda akcijās. Piemēram, Skolas lietu labdarības tirdziņš, “Pirmklasnieka maratons” u.c. jestras izdarības.

Kontaktinformācija:

Artis Krists Mednis

+371 25634051

[email protected]

Garā iela 10

www.vnf.lv

 

Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība
ViA studentu apvienība ViASA jeb Studentu valde plāno un rīko dažādas sporta un kultūras dzīves aktivitātes studentiem; pārstāv studentu viedokli ViA lēmējinstitūcijās – Senātā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijās u.c., izskatot stipendiju jautājumus, regulāri tiekoties ar augstskolas administrāciju un apspriežot studentu nepieciešamības.

Kontaktinformācija:

Aivis Majors

+371 27147327

[email protected]

[email protected]

Cēsu iela 4

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"
Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Biedrības galvenie darbības virzieni ir kultūrizglītība, starpkultūru dialogs, kultūras mantojums, starpnozaru sadarbība, interešu aizstāvība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, kā arī ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors.

Kontaktinformācija:

Solveiga Boicova

 +371 28395899

[email protected]

[email protected]

Rīgas iela 10

 www.haritas.lv

 

Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs (LEO)
Galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem. LEO jeb Lauvēnu aizsākumi ir meklējami 1957. gadā, un kopš tā laika 130 pasaules valstīs ir vairāk kā 5,500 LEO klubu un 140,000 Lauvēnu. Katrs LEO klubs ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no angļu valodas: LEO- Leadership, Experience, Oppurtunity).

Kontaktinformācija:

Signe Pētersone

+371 26613459

[email protected]

[email protected]

 www.lionsclubs.lv

Latvijas Kristīgā studentu brālība
LKSB ir studenti – topošie skolotāji, žurnālisti, mediķi, mācītāji, uzņēmēji, vadītāji, padotie un citi. Studenti – jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara būtiskas izvēles, kas vēlāk ietekmēs gan pašu dzīves, gan ģimenes, gan mūsu valsts nākotni. Ikviens students neatkarīgi no savas pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas uzzināt, ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā; saturīgi un jautri pavadīt laiku; iegūt jaunus draugus; vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti notiek;
ir aicināts piedalīties kādā no LKSB aktivitātēm, kuras augstskolās plāno un īsteno galvenokārt studenti no dažādām kristīgajām konfesijām. LKSB pastāvīgi rīko studentu nometnes, Bībeles studijas un diskusiju grupiņas, lekcijas un dažādus citus pasākumus augstskolās, sadarbojas ar vietējām draudzēm, iesaistās dažādos pasākumos un projektos augstskolās un pilsētās.

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Vīgants

+371 26844251

[email protected]

www.lksb.lv/valmiera/

 

Biedŗība "Kristīgās žēlsirdības centrs"
Bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida rokdarbu darināšanu, prāta un galda spēles, dotas pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes. Iesaista bērnus sporta un citu spēļu turnīros, veicina viņu radošumu, izdomu un uzņēmību caur tematiskajiem vakariem.

Kontaktinformācija:

Gaida Pevko

+371 28365703

Stacijas iela 26

 www.kzc.lv

Valmieras pilsētas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss