Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” izglītojas dažādu jomu speciālisti

             Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” šodien – 2.oktobrī – norisinās seminārs „Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem”.             Lai apgūtu speciālas zināšanas un prasmes par sociālo korekciju, atkarību profilaksi un darbu ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir…

Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” ir noslēdzies “J-projekts”

, kas tika īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu, pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmu 2013.gadam 1.2.apakšsadaļu “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un…

Ievadsacensības dambretē

Valmieras Jaunatnes centra Vinda Prāta spēļu programmas ietvaros Valmieras Pārgaujas sākumskolā un Valmieras Viestura vidusskolā notika mācību gada ievadsacensības dambretē, kurās kopā piedalījās 98 skolēni.   Pārgaujas sākumskolā labākie rezultāti: 1.-2.klašu grupā meitenēm 1.v. Melānija Skutāne un Jolanta Koziņeca, 2.v.…

Vin­dā at­zī­mē Tē­va die­nu.

Pirm­dien Val­mie­ras Jau­nat­nes cen­trā Vin­da pir­mo rei­zi no­ti­ka Tē­va die­nas ak­ti­vi­tā­tes. — Tē­va die­na sa­bied­rī­bā iet pla­šu­mā. Ik ga­du mēs at­zī­mē­jam mā­mi­ņu die­nu, šo­reiz no­lē­mām at­zī­mēt arī Tē­va die­nu, — stās­ta Jau­nat­nes cen­tra Vin­da pe­da­go­ģe/me­to­di­ķe Lin­da Ri­ba. — Pa­sā­kums bi­ja…

Vinda Fashion Show

IMG_0215

   16.maijā plkst. 17.00 Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” notika modes skate – Vinda Fashion Show 2013. Pasākuma mērķis bija iedvesmot cilvēkus un pierādīt to, ka Valmieras jaunieši spēj darboties modes industrijā. Šāda veida pasākums VJC “Vinda” notika jau pirms 2 gadiem,…