Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (JLKK)

Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

  • konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.
  • darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • komisijas darbību reglamentē Komisijas nolikums, kuru apstiprina pašvaldības dome.
  • komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Mērķis - veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.
Pamatuzdevums - analizēt situāciju Valmieras pilsētā un izstrādāt priekšlikumus pašvaldības politikas un rīcības stratēģijas veidošanai un īstenošanai ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.

Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisijas (JLKK) sastāvs

Komisijas sastāvu veido 13 pārstāvji:

1. Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas izvirzīts pārstāvis – komitejas loceklis Uldis Jansons (e-pasts: uldis.jansons@valmiera.lv);

2. Valmieras Izglītības pārvaldes izvirzīta pārstāve – pārvaldes vadītāja Iveta Pāže;

3. Pašvaldības Valmieras Sociālā dienesta izvirzīta pārstāve – Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja Kaija Muceniece (e-pasts: kaija.muceniece@valmiera.lv);

4. Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” (turpmāk tekstā – VJC) direktore Sanita Loze (sanita.loze@valmiera.lv);

5..VJC direktora vietniece jaunatnes lietās Kristīne Švalbe (e-pasts: kristine.svalbe@valmiera.lv);

6. Valmieras tehnikuma direktora vietniece audzināšanas jomā Vita Zeibode (e-pasts: vita_z@inbox.lv);

7. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Rita Ozarska (e-pasts: rita.ozarska@valmiera.vp.gov.lv);

8. Valmieras pilsētas pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne (e-pasts: guna.poikane@valmiera.lv);

9. Biedrības „Vidzemes Augstskolas studentu apvienība” pārstāvis – Linda Bergmane (e-pasts: linda.bergmane13@va.lv);

10. VJC Valmieras Jauniešu domes pārstāve – Daniela Gūtmārce (e-pasts: danmarkuss22@gmail.com);

11. Nodibinājuma „Valmieras novada fonds” Jauniešu ideju laboratorijas pārstāvis – Artis Krists Mednis (e-pasts: artiskrists@gmail.com);

12. Biedrības „AIESEC Latvija” pārstāvniecības Valmierā pārstāve – Anna Kārkliņa (e-pasts: anna.stahovska@aiesec.net);

13. Biedrības „Latvijas sarkanais krusts” struktūrvienības „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” Valmieras pārstāve – Amanda Purcena (e-pasts: purcena.amanda@gmail.com).

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisijas vadītāja-Sanita Loze (e-pasts: sanita.loze@valmiera.lv)

2016.gada JLKK sēžu protokoli:

Sēde 10.05.2016

2015.gada JLKK sēžu protokli:

Sēde 13.02.2015.

 Sēde 03.11.2015.

2014.gada JLKK sēžu protokoli:

Sēde 26.05.2014.

Sēde 30.10.2014

2013.gada JLKK sēžu protokoli:

Sēde 18.02.2013.

Sēde 17.12.2013.

2012.gada JLKK sēžu protokoli:

Sēde 14.11.2012.