Administrācija

Direktore
Sanita Loze
Direktores vietniece izglītības jomā
Agija Veinberga
Direktores vietniece saimnieciskajā jomā
Dace Bundze
Jaunatnes lietu speciāliste
Selga Skrastiņa
Pasākumu organizatore
Evita Ramata
Lietvedības sekretāre
Ina Dreika
Rekvizīti

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda"
Reģ. Nr. 90000043403
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Faktiskā adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, LV - 4201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5